STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT - ANBI Algemeen

De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de (cultuurhistorische) inrichting van de streek. De Stichting heeft tevens tot doel het bevorderen van en onderzoek te doen naar de vogel- en wildpopulatie in de in haar beheer zijnde gebieden en het ondersteunen van educatieve initiatieven. De Stichting streeft hierbij samen te werken met plaatselijke natuurorganisaties en educatieve instellingen. De Stichting streeft naar maximale openstelling van haar bezit voor het publiek. 


Voor de werkzaamheden wordt verwezen naar het beleidsplan

De Stichting opereert niet actief ten aanzien van het verwerven van middelen. 

Voor de besteding van de middelen wordt verwezen naar het beleidsplan.


Vermogen wordt risicovrij aangehouden bij Nederlandse bankinstellingen op spaarrekeningen en/of in rekening courant


De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen

Voor het activiteitenverslag wordt verwezen naar de pagina Nieuws

De Stichting heeft per 31 december 2022 50,2 hecatre cultuur- en bosgrond in Ruurlo en Barchem in bezit. Dit betreft het Landgoed De Mezerij in Ruurlo, groot 18,6 hectare, waarvan 't Rijkenbargse bos deel uit maakt, het Landgoed Erve Kostverloren , groot 31,6 hectare, in Barchem.

In het verslagjaar is een bate uit nalatenschap, waaronder een vermogenstoename door het vervallen van vruchtgebruik op aandelen, verkregen van € 1.062.000. In de balans per 31 december 2022 is deze bate opgenomen onder de vlottende activa. De afwikkeling van de nalatenschap zal plaatsvinden in volgende boekjaren. 

In het verslagjaar is € 25.000 afgelost op een lening. 

In het verslagjaar heeft de Stichting een schenking ontvangen van € 25.000. De overige opbrengsten houden verband met het grondbezit.


De overige kosten betreffen onderhoud landgoederen, zakelijke lasten, kosten voor wandelpaden en overige beheers- en advieskosten inzake de bos- en cultuurgronden.