STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT - ANBI Algemeen

De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de (cultuurhistorische) inrichting van de streek. De Stichting heeft tevens tot doel het bevorderen van en onderzoek te doen naar de vogel- en wildpopulatie in de in haar beheer zijnde gebieden en het ondersteunen van educatieve initiatieven. De Stichting streeft hierbij samen te werken met plaatselijke natuurorganisaties en educatieve instellingen. De Stichting streeft naar maximale openstelling van haar bezit voor het publiek. 


Voor de werkzaamheden wordt verwezen naar het beleidsplan

De Stichting opereert niet actief ten aanzien van het verwerven van middelen. 

Voor de besteding van de middelen wordt verwezen naar het beleidsplan.


Vermogen wordt risicovrij aangehouden bij Nederlandse bankinstellingen op spaarrekeningen en/of in rekening courant


De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen

Voor het activiteitenverslag wordt verwezen naar de pagina Nieuws

Voor de toelichiting op de balans verwijzen wij naar de toelichting bij de jaarrekening

De overige opbrengsten houden verband met het grondbezit. De overige kosten betreffen onderhoud landgoederen, zakelijke lasten, verzekeringen, kosten voor educatieve initiatieven en overige beheers- en advieskosten. De overige kosten liggen hoger dan in voorgaande jaren, dit houdt verband met advieskosten betreffende landgoederen, het opstellen van een bosbeheersplan voor de komende jaren en het uitvoeren van een VTA-controle op de landgoederen.

Onder de baten uit nalatendschap zijn de opbrengsten en kosten opgenomen welke verband houden met het bezit zoals opgenomen onder de vlottende activa en de overige kosten betreffende de afwikkeling van de nalatenschap.