BELEIDSPLAN

Inleiding

De Stichting van Well-Nijhof is opgericht op 30 september 1998 door de heer C.A.C. van Well en mevrouw H.M. van Well-Nijhof. De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de inrichting van de streek.


De Stichting heeft in 2002 het zes hectare grote perceel landbouwgrond De Mezerij bij Ruurlo aangekocht. Op dit perceel zijn deels bomen gepland en houtwallen aangelegd. Twee jaar later heeft de Stichting ook het aangrenzende perceel 't Rijkenbargse Bos aangekocht en het geheel samengebracht in "Landgoed De Mezerij", in totaal groot 18,6 hectare. Het Landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet en is voor het grootste deel (78%) voor het publiek opengesteld. In de periode 2004 tot en met 2021 heeft de Stichting nog een aantal percelen cultuur- en bosgrond in Barchem aangekocht. In 2022 heeft de Stichting uit de nalatenschap van de heer en mevrouw Van Well-Nijhof het Landgoed Erve Kostverloren verkregen, groot 24 hectare. Ook dit landgoed heeft een NSW-status. De al in bezit zijnde percelen van de Stichting zijn gerangschik bij het Landgoed Erve Kostverloren, wat nu een oppervlakte heeft van 34 hectare en voor een belangrijk deel is opengesteld voor het publiek. De niet opengestelde percelen betreffen aan plaatselijke boeren verpachte percelen.


Doelstelling

De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de (cultuurhistorische) inrichting van de streek. De Stichting heeft teven ten doel het bevorderen van en onderzoek te doen naar de vogel- en wildpopulatie in de in haar beheer zijnde gebieden en het ondersteunen van educatieve initiatieven verband houdend met de in haar bezit zijnde gebieden. De Stichting streeft hierbij samen te werken met plaatselijke natuurorganisaties en educatieve instellingen. De Stichting streeft naar maximale openstelling van haar bezit voor het publiek.

Actuele beleid en werkzaamheden

Het actuele beleid van de Stichting is het in stand houden van het huidige bezit door een verantwoorde inrichting en onderhoud van het Landgoed De Mezerij en het verpachten van de landbouwgronden op zodanige wijze dat het gebruik van de gronden in overeenstemming is met het doel, behoud van het coulissenlandschap en een verantwoorde exploitatie. Uitbreiding van het bezit zal enkel plaatsvinden wanneer de financiĆ«le middelen van de Stichting, eventueel met een door toezeggingen afgedekte schuldpositie over een beperkte periode, dit toelaten. 

't Rijkenbargse bos

De uitgangspunten en werkzaamheden ten aanzien van een verantwoorde inrichting en onderhoud van het Landgoed De Mezerij zijn vastgelegd in het "Bosbeheersplan De Mezerij (en 't Rijkenbarch). In dit plan is de algemene visie op de ontwikkeling van het bos voor het landgoed uitgewerkt in termen van functies. Deze visie is per beplantingstype omgezet in een beheersdoelstelling en een werkplan.


Bij het beheer van het bos wordt een meervoudige doelstelling gehanteerd. Behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden heeft hierbij een eerste prioriteit. Houtproductie zal vooral in de vorm van dunning plaats vinden en zal bij een aantal percelen naaldbos de hoofdfunctie zijn. Op termijn wordt gestreefd naar een bosbestand met inheemse boomsoorten. Hiertoe zullen de percelen met uitheems naaldbos geleidelijk worden omgevormd. Het herstel van de in het bos aanwezige vennen heeft een hoge prioriteit. De recreatiefuntie zal meeliften met het functiebehoud van de natuurwaarden.


Behoud en ontwikkeling van de natuurfunctie houdt ook in dat de recreatieve functie wordt versterkt. In de lange termijn visie lift deze functie dan ook met in de natuurfunctie. Om een recreatieve beleving mogelijk te maken is het landgoed opengesteld. De rabatten welke in 't Rijkenbarg aanwezig zijn, komen steeds minder voor in de Nederlandse bossen en zullen behouden moeten blijven.

Landbouwgronden

De Landbouwgronden op het Landgoed De Mezerij en aan de Vrochterdijk in Barchem worden verpacht aan lokale agrarische ondernemingen waarbij een verantwoorde exploitatie doo de pachter mogelijk is en door het gebruik van natuurwaarden van de gronden wordt gewaarborgd. Veelal zal de pacht een langere duur hebben, e.e.a. binnen de grenzen van de door de Stichting gekozen vorm van de geliberaliseerde pacht., waardoor een verantwoorde bemesting kan plaatsvinden.

Uitbreiding van het bezit

Uitbreiding van het bezit zal enkel plaatsvinden wanneer de financiƫle middelen van de Stichting, eventueel met een door toezeggingen afgedekte schuldpositie over een bepekte periode, dit toelaten. De Stichting opereert ten aanzien van uitbreiding van het bezit passief; aangeboden percelen landbouwgrond en/of bos zullen door het bestuur beoordeeld worden tegen de achtergrond van de doelstelling van de Stichting, de inpasbaarheid en ondersteuning van het huidige bezit en tegen de mogelijkheden tot financiering.

Samenstelling en toegankelijkheid van het gebied

Het huidige bezit bedraagt circa 18,5 hectare, waarvan 93,5% het Landgoed De Mezerij betreft. De Stichting streeft naar maximale openstelling van het bezit voor het publiek. Op dit moment is 73,5% van het bezit opengesteld; deze openstelling is door middel van borden aangegeven.

Het verwerven van middelen

De Stichting opereert niet actief ten aanzien van het verwerven van middelen. Op de website zal informatie gegeven worden over de mogelijkheden om de Stichting in haar werkzaamheden te ondersteunen.

Beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding ervan

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Jaarlijks stelt de Stichting een jaarrekening op welke in het bestuur wordt besproken en goedgekeurd.


Bij liquidatie van de Stichting wordt een eventueel batig liquidatiesaldo door het bestuur bestemd voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de Stichting

Communicatie ten aanzien van de werkzaamheden van de Stichting

Met ingang van 1 januari 2014 moeten als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Op deze website zal de Stichting naast de volgens de wet vereiste gegevens ook informatie opnemen over de bezittingen van de Stichting.