JAARREKENING 2023

Toelichting

De bestuursvergaderingen zijn in 2023 gehouden op 22 juni en 19 oktober. De jaarrekening 2023 is in de vergadering van 19 januari 2024 vastgesteld.


De Stichting heeft per 31 december 2023 twee landgoederen, Erve Kostverloren (31,65ha) en De Mezerij  (18,56ha). Beide landgoederen zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW). Het bezit betreft (volgens beschikkingen NSW) bos 22.22ha, cultuurgrond 21.19ha en overige 0.80ha. Van de cultuurgrond is 21.07ha verpacht. Tot en met 2022 zijn de door de Stichting aangekochte percelen tegen aankoopwaarde gewaardeerd in de balans. In 2022 is 24.20ha bos- en cultuurgrond verkregen uit nalatenschap. Met ingang van 2023 worden de percelen niet meer gewaardeerd in de balans. De waarderingscorrectie is rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht.


Onder de vlottende activa is het onroerend goed in Barchem in Barchem en Zwitserland opgenomen tegen WOZ-waarde, respectievelijk de waarde volgens het Grundbuch. Het onroerd goed is verkregen uit nalatenschap. Tevens is onder deze post het belang (100%) in Hofwell Beheer BV tegen vermogenswaarde opgenomen. Vorenstaande bezittingen zijn onder de vlottende activa opgenomen omdat deze verkocht, respectievelijk de activiteiten beƫindigd zullen gaan worden.


In het verslagjaar is de lening geheel afgelost.


De overige opbrengsten houden verband met het grondbezit. De overige kosten betreffen onderhoud landgoederen, zakelijke lasten, verzekeringen, kosten voor educatieve initiatieven en overige beheers- en advieskosten. De overige kosten liggen hoger dan in voorgaande jaren. Dit houdt verband met advieskosten betreffende de landgoederen, het opstellen van een bosbeheersplan voor de komende jaren en het uitvoeren van een VTA-controle op de landgoederen.

Onder de baten uit nalatenschap zijn de opbrengsten en kosten opgenomen welke verband houden met het bezit zoals opgenomen onder de vlottende activa en overige kosten betreffende de afwikkeling van de nalatenschap. 

Balans per 31 december 2023

Staat van Baten en Lasten over 2023