JAARREKENING 2022

Toelichting

De Stichting heeft per 31 december 2022 50,2 hectare cultuur- en bosgrond in Barchem en Ruurlo in bezig. Dit betreft het Landgoed Erve Kostverloren in Barchem, groot 31,6 hectare, en het Landgoed De Mezerij in Ruurlo, groot 18,6 hectare, waarvan het  Rijkenbargse bos deel uit maakt. 


In het verslagjaar is een bate uit nalatenschap, waaronder een vermogenstoename in verband met het vervallen van het vruchtgebruik op aandelen, verkregen van € 1.062.000. In de balans per 31 december 2022 is deze bate opgenomen onder de vlottende activa. De afwikkeling van de nalatenschap zal plaatsvinden in volgende boekjaren.


In het verslagjaar is € 25.000 afgelost op de lening. In het verslagjaar 2023 is het restant van de lening afgelost.


In het verslagjaar heeft de Stichting een schenking ontvangen van € 25.000. De overige opbrengsten houden verband met het grondbezit. De overige kosten betreffen onderhoud landgoederen, zakelijke lasten, verzekeringen, kosten voor educatieve initiatieven en overige beheers- en advieskosten.

Balans per 31 december 2022

Staat van Baten en Lasten over 2022